رييس مجمع نمايندگان استان لرستان در مجلس شوراي اسلامي شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه اين كارگروه امسال به دستور رييس جمهوري براي رفع موانع توسعه در لرستان تشكيل شد، افزود: اين تصميم در نشست هفته گذشته اين كارگروه اتخاذ شد.
حجت الاسلام "محمد محمدي" ابراز اميدواري كرد: باتلاش تمامي دست اندركاران از جمله نمايندگان استان اين اعتبار براي رشد وآباداني استان جذب و هزينه شود.
وي با بيان اينكه اين اعتبار علاوه براعتبارات جاري و عمراني سال 88 استان است اظهار داشت: هرچند كه تخصيص اين اعتبار اقدام مثبتي است اما با توجه به عمق محروميت مناطق مختلف لرستان كافي نيست.
محمدي به حضور دو معاون رييس جمهوري و پنج وزير در كارگروه توسعه و عمران ويژه لرستان اشاره كرد و گفت: اين كارگروه مي تواند با تصويب طرحهاي اقتصادي وعمراني بسيار موثر باشد.
رييس مجمع نمايندگان لرستان در مجلس شوراي اسلامي اين كارگروه رافرصت مناسبي براي رشد وتوسعه استان دانست وافزود: با تشكيل اين كارگروه مي توان از اين فرصت براي تصويب و يااجرايي كردن طرحهاي مهم اقتصادي، صنعتي و فرهنگي استفاده كرد.
وي كارگروه توسعه وعمران ويژه لرستان را از نعمتهاي دولت نهم براي اين استان عنوان و خاطرنشان كرد: رييس جمهوري وهيات دولت با نگاه عدالت محوري اين كارگروه را تنها در دو استان كشور تشكيل دادند.
محمدي يادآورشد: با جذب سرمايه گذار، راه اندازي طرحهاي بزرگ عمراني و صنعتي توسعه اين استان ميسر خواهد شد.
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 17:42  توسط   | 
علي كاييدي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس: براساس آيين‌نامه داخلي اين مجمع با برگزاري انتخابات دومين دوره حجت‌الاسلام محمد محمدي نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس به عنوان رئيس مجمع نمايندگان لرستان به مدت شش ماه انتخاب شد. رضا رحيمي‌نسب نماينده مردم خرم‌آباد نيز به عنوان دبير مجمع نمايندگان لرستان مشخص شد.

متن كامل

علي كاييدي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد افزود: براساس آيين‌نامه داخلي اين مجمع با برگزاري انتخابات دومين دوره حجت‌الاسلام محمد محمدي نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس به عنوان رئيس مجمع نمايندگان لرستان به مدت شش ماه انتخاب شد.

وي اظهار داشت: رضا رحيمي‌نسب نماينده مردم خرم‌آباد نيز به عنوان دبير مجمع نمايندگان لرستان مشخص شد.
تاكنون محمدرضا ملكشاهي‌راد نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس مسئوليت رئيس مجمع نمايندگان لرستان را برعهده داشته است.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 17:41  توسط   | 
نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي، قتل عام مردم فلسطين را در نوار غزه فاجعه انساني دانست و گفت: جنايات وحشيانه رژيم غاصب صهيونيستي عليه مردم بي‌دفاع و مظلوم فلسطين نتيجه سفر بوش به خاورميانه است.

حجت‌الاسلام "محمد محمدي" روز چهارشنبه درگفت و گوبا خبرنگار ايرنا افزود:
رييس جمهوري آمريكا با سفر به‌منطقه خاورميانه وديدار باسران رژيم اشغالگر قدس، مجوز كشتار مردم بي‌دفاع فلسطين را صادر كرد.

وي اظهار داشت: دژخيمان اسراييلي طي چند روز گذشته علاوه بر محاصره نوار غزه عده زيادي از مردم مظلوم اين منطقه را به شهادت رسانده و يا مجروح كردند.

حجت‌الاسلام محمدي يادآورشد: اين درحالي است كه با اين همه جنايات سربازان رژيم صهيونيستي درنوار غزه، مجامع بين‌المللي، طرفداران به اصطلاح حقوق بشر و كشورهاي عربي و اسلامي سكوت كرده‌اند.

وي گفت: متاسفانه كشورهاي اسلامي و عربي نه تنها در مقابل جنايات رژيم نامشروع اسراييل سكوت كرده‌اند، بلكه قراردادهاي ميلياردي تسليحاتي با آمريكا منعقد مي‌كنند.

نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: درحال حاضر مردم مظلوم نوار غزه و لبنان در ميان آتش و خون دست و پا مي‌زنند و سازمان ملل در برابر اين جنايات سكوت اختيار كرده و هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد.

حجت‌الاسلام محمدي با اشاره به اينكه در صورت اتحاد مسلمانان، صهيونيست ها بزودي از صحنه روزگار محو خواهند شد، يادآور شد: مسلمانان بايد با انسجام اسلامي در برابر استكبار ايستادگي كرده و توطئه‌هاي آنان را خنثي كنند.

وي گفت: مردم مظلوم فلسطين امروز مظلومانه به شهادت مي‌رسند و با شهادت خود ايمان و اعتقاد به دين مبين اسلام را به اثبات مي‌رسانند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1387ساعت 14:19  توسط   | 
ن‍م‍‍اي‍ن‍ده‌ م‍ردم‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ و دل‍ف‍‍ان‌ در م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ گ‍ف‍ت‌ : ب‍س‍ي‍ج‌ زن‍ده‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ‌ارزش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌ان‍س‍‍ان‍‍ي‌ و ‌ال‍‍ه‍‍ي‌ در ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .

ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ "م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍د‌ي‌ " روز س‍ه‌ ش‍ن‍ب‍ه‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌اي‍رن‍‍ا ‌اف‍زود: ب‍س‍ي‍ج‌ و ب‍س‍ي‍ج‍ي‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌اق‍ت‍د‌ا ب‍ه‌ ر‌ه‍ب‍ر م‍‍ع‍ظم‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ، روز ب‍ه‌ روز ب‍‍ا ‌اق‍ت‍د‌ارت‍ر ‌از گ‍ذش‍ت‍ه‌ در ‌ع‍رص‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍‍ام‌ ب‍رم‍‍ي‌ د‌ارن‍د.

و‌ي‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ك‍رد: ب‍س‍ي‍ج‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ دوس‍ت‍د‌ار‌ان‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ م‍‍اي‍ه‌ دل‍گ‍رم‍‍ي‌ و ب‍ر‌ا‌ي‌ دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ م‍وج‍ب‌ ي‍‍اس‌ و ن‍‍ا‌ام‍ي‍د‌ي‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ .

و‌ي‌ ت‍ص‍ري‍ح‌ ك‍رد: ب‍ن‍ي‍‍ان‍گ‍ذ‌ار ج‍م‍‍ه‍ور‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ب‍س‍ي‍ج‌ ر‌ا ب‍ر‌ا‌ي‌ دف‍‍ا‌ع‌ م‍طل‍ق‌ ‌اي‍ج‍‍اد ن‍ك‍رده‌ ب‍ل‍ك‍ه‌ خ‍و‌اس‍ت‍‍ار ح‍ض‍ور ب‍س‍ي‍ج‌ و ب‍س‍ي‍ج‍ي‍‍ان‌ در ‌ه‍م‍ه‌ ‌ع‍رص‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ .

و‌ي‌ ح‍ض‍ور ب‍س‍ي‍ج‍ي‍‍ان‌ در ‌ع‍رص‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ر‌ا ‌از ن‍‍ع‍م‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ د‌ان‍س‍ت‌ و گ‍ف‍ت‌ : ب‍س‍ي‍ج‍ي‍‍ان‌ در ت‍م‍‍ام‍‍ي‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ح‍ض‍ور‌ي‌ ف‍‍ع‍‍ال‌ و گ‍س‍ت‍رده‌ د‌اش‍ت‍ه‌ و در زم‍ي‍ن‍ه‌ س‍‍ازن‍دگ‍‍ي‌ ن‍ي‍ز پ‍ي‍ش‍رو و پ‍رچ‍م‍د‌ار ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ م‍ح‍م‍د‌ي‌ ‌ه‍م‍ه‌ ‌اق‍ش‍‍ار ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ر‌ا ‌ع‍ض‍و ب‍س‍ي‍ج‌ د‌ان‍س‍ت‌ و گ‍ف‍ت‌ : ‌ام‍روز ب‍س‍ي‍ج‌ در م‍ي‍‍ان‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ م‍ورد ‌اح‍ت‍ر‌ام‌ ‌ه‍م‍ه‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د و ت‍م‍‍ام‍‍ي‌ ‌اف‍ر‌اد ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اق‍ت‍ض‍‍ا‌ي‌ ك‍‍ار خ‍ود در ‌اي‍ن‌ ‌ع‍رص‍ه‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ي‍ت‌ م‍‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د.

ن‍م‍‍اي‍ن‍ده‌ م‍ردم‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ و دل‍ف‍‍ان‌ در م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ت‍‍ه‍‍اج‍م‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ‌غ‍رب‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ : ت‍‍اك‍ي‍د ر‌ه‍ب‍ر ف‍رز‌ان‍ه‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ب‍ر م‍ق‍‍اب‍ل‍ه‌ ب‍‍ا ن‍ق‍ش‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍دي‍د دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍ت‌ و ب‍س‍ي‍ج‍ي‍‍ان‌ ب‍‍اي‍د ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ پ‍رچ‍م‍د‌ار‌ان‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ، ب‍‍ا ق‍درت‌ و ص‍لاب‍ت‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر‌ي‌ خ‍ود ر‌ا ب‍ر‌ا‌ي‌ م‍ق‍‍اب‍ل‍ه‌ ب‍‍ا ت‍‍ه‍‍اج‍م‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ‌آم‍‍اده‌ ك‍ن‍ن‍د.

و‌ي‌ خ‍ل‍وص‌ ن‍ي‍ت‌ ر‌ا ‌از وي‍ژگ‍‍ي‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ب‍‍ارز ب‍س‍ي‍ج‌ د‌ان‍س‍ت‌ و ‌اظ‍ه‍‍ار ‌ام‍ي‍دو‌ار‌ي‌ ك‍رد ت‍‍ا ب‍س‍ي‍ج‍ي‍‍ان‌ ب‍‍ا ‌اط‍ا‌ع‍ت‌ ‌از ف‍ر‌ام‍ي‍ن‌ ر‌ه‍ب‍ر ف‍رز‌ان‍ه‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ در ر‌اس‍ت‍‍ا‌ي‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ‌ا‌ه‍د‌اف‌ ن‍ظ‍ام‌ و ‌ان‍ق‍لاب‌ گ‍‍ام‌ ب‍رد‌ارن‍د.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان 1387ساعت 9:56  توسط   | 

مسوولان دلفان لرستان خواستار توجه هيات دولت به مشكلات اين شهرستان و رفع اين مشكلات شدند.

برخي از اين مسوولان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، عدم توسعه يافتگي دلفان را از مشكلات اصلي اين شهرستان دانسته و خواستار رسيدگي و پيگيري ويژه رييس جمهوري و هيات دولت به اين مشكلات هستند. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت 19:36  توسط   | 

ن‍م‍‍اي‍ن‍ده‌ م‍ردم‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ و دل‍ف‍‍ان‌ درم‍ج‍ل‍س‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ گ‍ف‍ت‌ : ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍ب‍ر‌ان‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ن‍ي‍‍اف‍ت‍گ‍‍ي‌ ،‌اج‍ر‌ا‌ي‌ طرح‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍ل‍‍ي‌ ر‌اه‌ س‍‍از‌ي‌ درش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ب‍س‍ي‍‍ار ض‍رور‌ي‌ ‌اس‍ت‌ .

ح‍ج‍ت‌ ‌الاس‍لام‌ "م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍د‌ي‌ " روز دوش‍ن‍ب‍ه‌ درگ‍ف‍ت‌ و گ‍وب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار‌اي‍رن‍‍ا‌اف‍زود: ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اج‍ر‌ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ طرح‍‍ه‍‍ا ب‍ه‌ 320 م‍ي‍ل‍ي‍‍ارد ري‍‍ال‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار ن‍ي‍‍از ‌اس‍ت‌ .

و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ارد‌اش‍ت‌ :‌ان‍ت‍ظ‍ار م‍ردم‌ و م‍س‍وولان‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌از ‌ه‍ي‍‍ات‌ دول‍ت‌ ج‍ب‍ر‌ان‌ ‌ع‍ق‍ب‌ م‍‍ان‍دگ‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ و ت‍خ‍ص‍ي‍ص‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار م‍ورد ن‍ي‍‍از ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اج‍ر‌ا‌ي‌ طرح‍‍ه‍‍ا‌ي‌ زي‍ر ب‍ن‍‍اي‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان 1387ساعت 19:25  توسط   | 

در مراسمي با حضور نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي و امام  جمعه نورآباد كلنگ ساخت مسجد بين راهي صاحب الزمان مسير نورآباد كرمانشاه به زمين زده شد.

نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي

اين مسجد كه در منطقه هفت چشمه واقع شده است در زميني به مساحت 500 متر مربع احداث مي شود.

حجت الاسلام محمد محمدي نماينده سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي در اين آئين با اشاره به اهميت ساخت مسجد دراسلام از مسجد به عنوان پايگاه سياسي ،اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي ياد كرد و افزود: يكي از مهمترين نيازهاي شهرستان دلفان نبود مسجد بين راهي بود كه مسافران اين مسير را با مشكل مواجه مي كرد كه خوشبختانه با اجراي اين طرح تا حدودي مشكلات مرتفع مي شود.

حجت الاسلام سيد حسين حسيني امام جمعه نورآباد نيز در اين مراسم با اشاره به اهميت مكان هاي مذهبي در گسترش معارف اسلامي به كمبود مسجد در روستاهاي اين شهرستان اشاره كرد و خواستار توجه مراجع و مسئولان دولتي براي تخصيص اعتبارات ساخت مسجد در دلفان شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت 21:50  توسط   | 
برخي نمايندگان مردم لرستان در مجلس شوراي اسلامي معتقدند با تشكيل كارگروه توسعه و عمران استان به دستور رياست جمهوري، زمينه جبران عقب ماندگي‌هاي لرستان فراهم شده است.

نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: با برگزاري جلسات مكرر با رياست جمهوري، دستور تشكيل اين كارگروه باحضور پنج وزير و دو معاون رييس جمهوري داده شد كه اين فرصت مي‌تواند در راستاي رفع معضل بيكاري و ايجاد اشتغال لرستان بسيار موثر باشد.

حجت‌الاسلام "محمد محمدي" افزود: از آنجا كه بسياري ازجوانان لرستان بيكار هستند باتشكيل اين كارگروه وبرگزاري جلسات مكرر با اعضاي آن، فرصت اشتغال در لرستان افزايش مي‌يابد.

وي بر همدلي و همراهي ميان نمايندگان مردم لرستان در مجلس شوراي اسلامي نيز تاكيد كرد و گفت: بايد با همكاري همديگر در جهت توسعه و عمران استان اقدام كنيم.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر 1387ساعت 13:59  توسط   | 

نماينده مردم سلسله و دلفان درمجلس شوراي اسلامي گفت: امنيت زيربناي توسعه هر جامعه است.

نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراي اسلامي

حجت‌الاسلام "محمد محمدي " روزشنبه درديداربا فرماندهان، كاركنان نيروي انتظامي و قضات شهرستان دلفان افزود: مردم در سايه تلاش نيروهاي نظامي و انتظامي به امنيت پايدار مي‌رسند.

وي خطاب به فرماندهان انتظامي اظهارداشت: شما بايد تلاش كنيد احساس امنيت در مردم بالا برود.

وي يادآورشد: پليس بايد همواره مردم دار و خدمت گزار آنان باشد.

وي گفت: دلفان يكي از شهرستانهاي امن كشور است و اين امنيت را مديون همكاري مردم با نيروي انتظامي و دستگاه قضايي است.

حجت‌الاسلام محمدي بااشاره به‌اينكه بيكاري يكي از عوامل وقوع جرم درجامعه است، افزود: درصد بيكاري شهرستان دلفان نسبت به ساير شهرستانهاي استان بالاست.

نماينده مردم سلسله و دلفان از مسوولان اين شهرستان خواست باايجاد زير ساختها ميزان بيكاري را دراين منطقه كاهش دهند.ك/‪۲‬

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مهر 1387ساعت 20:57  توسط   | 

نماينده مردم سلسله و دلفان درمجلس شوراي اسلامي با انتقاد از توسعه نيافتگي زير ساختهاي شهرستان دلفان گفت: اين شهرستان از لحاظ توسعه زير ساختها در رتبه آخر استان قرار دارد.

حجت‌الاسلام " محمد محمدي " چهارشنبه در گفت و گوبا خبرنگار ايرنا افزود: اعتبارات عمراني استان بر اساس عدالت و عمق محروميت توزيع نمي‌شود.

وي اظهارداشت: همين امر موجب عقب ماندگي و توسعه نيافتگي اين شهرستان شده است.

وي گفت:در حالي كه شاهد ايجاد صنايع مختلف در شهرهاي شرق استان هستيم اما متاسفانه در ساير شهرهاي استان از جمله دلفان حركت قابل توجهي صورت نگرفته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387ساعت 14:9  توسط   |